TKI 7 – Letová výkonnost, plánování

7.1 Hmotnost a vyvážení

– význam omezení hmotnosti ve vztahu k strukturálním omezení draku letounu

– význam omezení hmotnosti ve vztahu k omezení draku výkonnosti

– význam omezení polohy těžiště ve vztahu k zachování stability a ovladatelnosti

– význam omezení polohy těžiště ve vztahu k výkonnosti

– terminologie, pojmy

– strukturální omezení

– omezení výkonnosti

– omezení nákladového prostoru

– maximální hmotnosti pro vzlet a přistání

– použití standardizované hmotnosti pro pasažéry, posádku a zavazadla

– definice těžiště

– podmínky rovnováhy (rovnováha sil a momentů)

– základní výpočet polohy těžiště

– dokumentace letounu pro výpočet hmotnosti a vyvážení

– vztažná rovina a rameno síly (moment)

– poloha těžiště jako vzdálenost od vztažné roviny

– BEM – základní prázdná hmotnost (basic empty mass)

– poloha těžiště a moment při základní prázdné hmotnosti

– odchylky od standardní konfigurace

7.2 Výkonnost

– třídy podle výkonnosti

– fáze letu

– vliv hmotnosti letounu, větru, nadmořské výšky, sklonu a stavu dráhy

– gradienty

– definice, pojmy, rychlosti

– Použití příručky letounu pro výpočet

– použití příručky letounu pro výpočet

– vliv hustotní výšky a hmotnosti letounu

– vytrvalost a vliv různého doporučeného nastavení výkonu motoru

– dolet v klidném ovzduší při různém nastavení výkonu motoru

7.3 Plánování a monitorování letu

– Tratě, letiště, výšky nad terénem, nadmořské výšky a jejich zjištění z VFR map

– Kurzy a vzdálenosti a jejich zjištění z VFR map

– Letištní mapy

– Komunikace a plánování radionavigace (frekvence)

– Vyhotovení navigačního plánu

– Všeobecné znalosti

– Výpočet přidaného paliva

– Vyhotovení palivového plánu a výpočet celkového požadovaného množství paliva

Přepnout – obsah

– Pozemní zařízení a služby

– Odlet, místo určení a záložní letiště

– Letové cesty a složení vzdušného prostoru

– Získání a analýza relevantních údajů z meteorologické dokumentace

3.3 – Letové plány

3.3.1 – Předložení letového plánu

3.3.1.1 Informace týkající se zamýšleného letu nebo jeho části se musí předložit stanovišti letových provozních služeb ve formě letového plánu.

3.3.1.2 – Letový plán se musí předložit před letem:
a) na kterýkoli let nebo jeho část, kde se poskytuje služba řízení letového provozu;

b) na kterýkoli let IFR v poradním vzdušném prostoru;

c) na kterýkoli let prováděný v určených vzdušných prostorech nebo do nich směřující nebo letící na určených tratích, když tak požaduje příslušný úřad ATS k usnadnění poskytování letové informační, pohotovostní služby a služby pátrání a záchrany;

d) na kterýkoli let prováděný v určených vzdušných prostorech nebo do nich směřující nebo letící na určených tratích, když tak požaduje příslušný úřad ATS k usnadnění koordinace s příslušnými vojenskými stanovišti nebo se stanovišti letových provozních služeb sousedních států, aby se zabránilo možné potřebě zakročování za účelem identifikace;

EU:
e) na kterýkoli let přes mezinárodní hranice, pokud není dotyčnými státy předepsáno jinak;

f) na kterýkoli let, který má být proveden v noci, jestliže se při něm opouští blízkost letiště.

Poznámka: Výraz „letový plán“ znamená buď úplné informace ve všech polích obsažených v letovém plánu zahrnující celou trať letu, nebo jen omezené informace na menší část letu, na kterou se požaduje získání povolení, například na křižování letové cesty nebo vzlet nebo přistání z řízeného letiště.

3.3.1.3 Letový plán se musí před odletem předložit ohlašovně letových provozních služeb nebo musí být vyslán za letu příslušnému stanovišti letových provozních služeb nebo řídící radiostanici letadlo-země, pokud nebyly uplatněny postupy pro podávání stálých letových plánů.

EU:
3.3.1.4 Pokud příslušný úřad nestanovil pro vnitrostátní lety VFR kratší lhůtu, letový plán na let, při kterém se mají přeletět mezinárodní hranice nebo kterému má být poskytována služba řízení letového provozu nebo letová poradní služba, se musí předložit nejméně šedesát minut před odletem, nebo když se předkládá za letu, v takovém čase, který zajistí jeho přijetí všemi příslušnými stanovišti letových provozních služeb nejméně 10 minut před tím, než letadlo dosáhne:

a) zamýšleného bodu vstupu do řízené oblasti nebo poradního vzdušného prostoru; nebo

b) bodu křižování letové cesty nebo poradní tratě.

3.3.2 – Obsah letového plánu
Letový plán musí obsahovat informace, týkající se těch z následujících položek, které jsou příslušným úřadem ATS považovány za důležité:

– identifikace letadla;
– pravidla letu a druh letu;
– počet a typ (typy) letadla (letadel) a kategorie turbulence v úplavu;
– vybavení;
– letiště odletu (viz Poznámka 1);
– předpokládaný čas zahájení pojíždění (viz Poznámka 2);
– cestovní rychlost (rychlosti);
– cestovní hladina (hladiny);
– trať, která se má letět;
– letiště určení a celková vypočítaná doba letu;
– náhradní letiště;
– vytrvalost letu;
– celkový počet osob na palubě;
– nouzové vybavení a vybavení pro přežití; a
– jiné informace.

Poznámka 1: V letových plánech podávaných za letu bude uváděnou informací položka označující místo (letiště odletu), ze kterého je možné získat doplňující informace o letu, jsou-li požadovány.

Poznámka 2: V letových plánech podávaných za letu bude uváděnou informací položka čas nad prvním bodem tratě, k níž se letový plán vztahuje.

Poznámka 3: Výraz „letiště“ použitý v letovém plánu zahrnuje také jiná místa než letiště, která mohou být použita pro určité typy letadel, např. vrtulníky nebo balóny.

3.3.3 Vyplňování letového plánu

3.3.3.1 Bez ohledu na to, za jakým účelem se letový plán podává, musí obsahovat podle vhodnosti informace o příslušných položkách z ust. 3.3.2 až po „Náhradní letiště“ včetně, týkající se celé trati nebo její části, pro kterou se letový plán podává.

3.3.3.2 Když je tak předepsáno příslušným úřadem ATS nebo považuje-li to osoba, která letový plán podává, za nezbytné, musí letový plán navíc obsahovat informace týkající se všech dalších položek z ust. 3.3.2.

3.3.4 Změny v letovém plánu

V souladu s ust. 3.6.2.2, musí být všechny změny letového plánu podaného na let IFR nebo na let VFR provozovaný jako řízený let co nejdříve ohlášeny příslušnému stanovišti letových provozních služeb. Na ostatní lety VFR se musí příslušnému stanovišti letových provozních služeb oznámit co nejdříve význačné změny letového plánu.

Poznámka 1: Informace předložené před odletem, týkající se vytrvalosti letu nebo celkového počtu osob na palubě, které byly v čase odletu nesprávné, se považují za význačné změny letového plánu a jako takové se musí oznamovat.

Poznámka 2: Postupy pro předkládání změn ke stálým letovým plánům jsou obsaženy v Předpisu L 4444.

3.3.5 Ukončení letového plánu

3.3.5.1 Není-li příslušným úřadem ATS předepsáno jinak, přistání se musí oznámit osobně, radiotelefonicky nebo datovým spojem nebo jinými prostředky předepsanými příslušným úřadem, co nejdříve příslušnému stanovišti letových provozních služeb na letišti příletu. Musí se tak učinit pro každý let, na který byl předložen letový plán, který pokryl celý let nebo jeho zbývající část k letišti určení.

3.3.5.2 Pokud byl letový plán podán jen na část letu, jinou než zbývající část letu na letiště určení, musí být, pokud je tak požadováno, ukončen příslušným hlášením danému stanovišti letových provozních služeb.

3.3.5.3 Není-li na letišti příletu nebo provozním místě přistání stanoviště letových provozních služeb, musí se hlášení o přistání, je-li požadováno, podat v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb.

3.3.5.4 Je-li známo, že spojovací zařízení na letišti přistání jsou nedostatečná, a jiný způsob hlášení přistání pozemními prostředky není k dispozici, musí být provedeno následující opatření.
Bezprostředně před přistáním, pokud je to proveditelné, musí letadlo rádiem vyslat zprávu podobnou hlášení o přistání příslušnému stanovišti letových provozních služeb, když se takové hlášení požaduje. Normálně se takové hlášení musí oznamovat letecké stanici obsluhující stanoviště letových provozních služeb, které odpovídá za letovou informační oblast, v níž letadlo letí.

3.3.5.5 Hlášení o přistání předávané letadlem musí obsahovat následující informace:

a) identifikace letadla;
b) letiště nebo provozní místo odletu;
c) letiště nebo provozní místo určení (pouze v
případě přistání na náhradním letišti);
d) letiště nebo provozní místo příletu;
e) čas přistání.

Poznámka: Vyžaduje-li se hlášení přistání, jeho neohlášení může vážně narušit činnost letových provozních služeb a způsobit vynaložení velkých nákladů prováděním zbytečných pátracích a záchranných akcí.

EU:
3.3.5.6 Hlášení o přistání se nepožaduje po přistání na letišti, kde jsou letové provozní služby poskytovány za podmínky, že rádiové spojení nebo vizuální signály potvrdí, že přistání bylo zpozorováno.

– Formát letového plánu

– Vyhotovení letového plánu

– Podání a ukončení letového plánu

– Monitorování tratě a času

– Sledování paliva

– Přeplánování za letu v případě odchylek od naplánovaných hodnot

7.1 Hmotnost a vyvážení

(a) Důvod výpočtu hmotnosti a vyvážení

(b) Omezení hmotnosti

– význam omezení hmotnosti ve vztahu k strukturálním omezení draku letounu

– význam omezení hmotnosti ve vztahu k omezení draku výkonnosti

(c) Omezení polohy těžiště

– význam omezení polohy těžiště ve vztahu k zachování stability a ovladatelnosti

– význam omezení polohy těžiště ve vztahu k výkonnosti

(d) Nakládání, výpočet hmotnosti

– terminologie, pojmy

(e) Omezení hmotnosti

– strukturální omezení

– omezení výkonnosti

– omezení nákladového prostoru

(f) Základy výpočtu polohy těžiště

– maximální hmotnosti pro vzlet a přistání

– použití standardizované hmotnosti pro pasažéry, posádku a zavazadla

– definice těžiště

– podmínky rovnováhy (rovnováha sil a momentů)

– základní výpočet polohy těžiště

(g) Detailní výpočet hmotnosti a vyvážení letounu, dokumentace

– dokumentace letounu pro výpočet hmotnosti a vyvážení

– vztažná rovina a rameno síly (moment)

– poloha těžiště jako vzdálenost od vztažné roviny

(h) Získání základní prázdné hmotnosti a výchozí polohy těžiště z dokumentace letounu

– BEM – základní prázdná hmotnost (basic empty mass)

– poloha těžiště a moment při základní prázdné hmotnosti

– odchylky od standardní konfigurace

(i) Určení polohy těžiště (konkrétní příklad)

(j) Metody – grafická a výpočtová

(k) Load a trim sheet všeobecně a pro malá letadla

 

7.2 Výkonnost

(a) Úvod

– třídy podle výkonnosti

– fáze letu

– vliv hmotnosti letounu, větru, nadmořské výšky, sklonu a stavu dráhy

– gradienty

(b) Jednomotorové letouny

– definice, pojmy, rychlosti

(c) Výkonnost při vzletu a přistání

– Použití příručky letounu pro výpočet

(d) Výkonnost při stoupání a v cestovním letu

– použití příručky letounu pro výpočet

– vliv hustotní výšky a hmotnosti letounu

– vytrvalost a vliv různého doporučeného nastavení výkonu motoru

– dolet v klidném ovzduší při různém nastavení výkonu motoru

 

 

7.3 Plánování a monitorování letu

(a) Plánování letů VFR

(b) Navigační plán pro lety VFR

– Tratě, letiště, výšky nad terénem, nadmořské výšky a jejich zjištění z VFR map

– Kurzy a vzdálenosti a jejich zjištění z VFR map

– Letištní mapy

– Komunikace a plánování radionavigace (frekvence)

– Vyhotovení navigačního plánu

(c) Palivový plán

– Všeobecné znalosti

(d) Výpočet požadovaného paliva před letem

– Výpočet přidaného paliva

– Vyhotovení palivového plánu a výpočet celkového požadovaného množství paliva

(e) Předletová příprava

(f) AIP a NOTAm

– Pozemní zařízení a služby

– Odlet, místo určení a záložní letiště

– Letové cesty a složení vzdušného prostoru

(g) Meteorologická příprava

– Získání a analýza relevantních údajů z meteorologické dokumentace

(h) Letový plán ICAO

(i) Individuální letový plán

– Formát letového plánu

– Vyhotovení letového plánu

– Podání a ukončení letového plánu

(j) Monitorování letu a přeplánování za letu

– Monitorování tratě a času

– Sledování paliva

– Přeplánování za letu v případě odchylek od naplánovaných hodnot