TKI 5 – Základy Letu

5.1 Aerodynamika podzvukových rychlostí, základní koncepce, zákony a definice
(a) Zákony a definice
– převod jednotek
– Newtonovy zákony
– Bernoulliho rovnice a Venturiho jev
– statický, dynamický a celkový tlak
– hustota
– indikovaná rychlost (IAS ) a pravá vzdušná rychlost (TAS)
(b) Základy proudění vzduchu
– proudnice, proudová trubice
– proudění vzduchu kolem dvourozměrné překážky
– proudění vzduchu kolem trojrozměrné překážky
(c) Aerodynamické síly na plochách
– výsledná aerodynamická síla
– vztlak
– odpor
– úhel náběhu
(d) Tvar profilu
– tloušťka profilu, tětiva, střední čára profilu
– prohnutí profilu
– úhel náběhu
(e) Tvar křídla
– štíhlost
– tětiva u kořene a na konci křídla
– lichoběžníkové křídlo
– různé tvary křídel


5.2 Dvourozměrné obtékání kolem profilu
(a) Druhy proudění
(b) Bod stagnace
(c) Rozložení tlaku
(d) Neutrální bod
(e) Vliv úhlu náběhu
(f) Odtržení proudění při velkém úhlu náběhu
(g) Vztlak – vztlaková a odporová čára


5.3 Součinitel vztlaku a odporu, polára


5.4 Trojrozměrné obtékání kolem křídla a trupu
(a) Druhy proudění
– proudění podél profilu, důsledky
– víry na koncích křídel, indukovaný odpor
– sestupné a sestupné proudy vlivem vírů na koncích křídel
– turbulence v úplavu za letounem (příčiny, šíření a doba trvání tohoto jevu)
(b) Indukovaný odpor
– vliv vírů na koncích křídel na úhel náběhu
– indukovaný úhel náběhu
– vliv indukovaného úhlu náběhu na směr vektoru vztlaku
– indukovaný odpor a úhel náběhu


5.5 Odpor
(a) Škodlivý odpor
– tvarový odpor
– interferenční odpor
– třecí odpor
(b) Škodlivý odpor a rychlost
(c) Indukovaný odpor a rychlost
(d) Celkový odpor


5.6 Přízemní efekt
(a) Vliv na charakteristiky letounu při vzletu a přistání


5.7 Pád
(a) Odtržení proudu při zvyšování úhlu náběhu
– mezní vrstva
– laminární vrstva
– turbulentní vrstva
– bod přechodu
– bod odtržení
– vliv na úhel náběhu
– vliv na:
– rozložení tlaku
– polohu neutrálního bodu (působiště tlaku)
– součinitel vztlaku
– součinitel odporu
– klopivé momenty
– třepetání (buffeting)
– použití prvků řízení letounu
(b) Pádová rychlost
– ve vzorci výpočtu vztlaku
– pádová rychlost při násobku 1G
– vliv:
– polohy těžiště
– výkonu
– nadmořské výšky (IAS)
– náklonu
– zatížení křídla
– odstředivé síly na pádovou rychlost
– součinitel zatížení
– definice
– zatáčení
– síly
(c) Počáteční ztráta vztlaku ve směru podél křídla
– vliv použité konstrukce a tvaru křídla
– aerodynamické a geometrické zkroucení
– použití křidélek
(d) Varování před pádem
– důležitost varování před pádem
– úbytek rychlosti
– třepetání
– trhací lišta
– flapper swich
– vybírání pádu
(e) Zvláštní jevy spojené se ztrátou vztlaku
– ztráta vztlaku při zvýšeném výkonu
– stoupavé a klesavé zatáčky
– letouny s ocasními plochou tvaru T
(f) Zábrana vývrtce
– rozvoj vývrtky
– rozpoznání vývrtky
– vybrání vývrtky
(g) Námraza (na náběžné hraně a plochách)
– nezvyklé chování letounu
– absence varování před pádem


5.8 Zvýšení součinitele vztlaku
(a) Klapky na odtokové hraně křídla a důvody jejich použití při vzletu a přistání
– vliv na součinitele vztlaku (graf vztlakové čáry α-Y)
– různé druhy vztlakových klapek
– vliv na podélný sklon
(b) Klapky na náběžné hraně křídla a důvody jejich použití při vzletu a přistání

5.9 Mezní vrstva
(c) Druhy mezní vrstvy
– laminární
– turbulentní


5.10 Zvláštní okolnosti
(a) Námraza a jiné znečištění
– námraza na křídle v bodě stagnace (mezní vrstva)
– námraza na povrchu (zmrazky-zrnitá námraza, sníh a ledovka)
– déšť
– kontaminace na náběžné hraně
– vliv námrazy na pádové charakteristiky
– vliv námrazy na ztrátu řiditelnosti
– vliv námrazy na účinnost kormidel
– vliv námrazy na prostředky pro zvýšení vztlaku při vzletu, přistání a na nízkých rychlostech

5.11 Stabilita, podmínky rovnováhy v ustáleném horizontálním letu
(a) Podmínky rovnováhy v rovném horizontálním letu
(b) Předpoklady pro statickou stabilitu
– rovnováha
– vztlak a tíha
– odpor a tah


5.12 Metody dosažení rovnováhy
(a) Křídla a ocasní plochy
(b) Řídící plochy
(c) Zátěž a hmotnostní vyvážení


5.13 Statická a dynamická podélná stability
(a) Základy a definice
– statická stability, pozitivní, neutrální a negativní stabilita
– předpoklad pro dynamickou stabilitu
– dynamická stabilita, positivní, neutrální a negativní stabilita
(b) Poloha těžiště
– zadní poloha těžiště a minimální zásoba stability
– přední poloha těžiště
– vliv polohy těžiště na statickou a dynamickou stabilitu


5.14 Dynamická příčná a směrová stabilita
(a) Spirála, činnost pro vybrání spirály


5.15 Řízení – obecně, řízení náklonu, podélného sklonu, směru
(a) Všeobecně
– Základní pojmy, osy letounu (podélná, příčná a svislá)
– Změna úhlu náběhu
(b) Řízení podélného sklonu
– výškové kormidlo
– srázový úhel
– určení polohy těžiště
(c) Směrové řízení
– nožní řízení, směrové kormidlo
(d) Řízení příčného náklonu
– křidélka – funkce v různých režimech letu
(e) Reversní účinek křidélek
– prostředky k odstranění reversního účinku křidélek
– Frieseho křidélko
– rozdílná výchylka křidélek


5.16 Prostředky ke snížení sil v řízení
(a) Aerodynamické vyvážení
(b) Odlehčovací a přitěžovací ploška
(c) Vyvažovací ploška


5.17 Hmotové vyvážení
(a) Důvody hmotového vyvážení, účinky


5.18 Vyvážení (trim)
(a) Důvody vyvažování
(b) Vyvažovací plošky


5.19 Omezení
(a) Provozní omezení
– třepetání (flutter)
– Vfe
– Vno
– Vne
(b) Obálka poryvů a obratů
– násobek zatížení
– pád na rychlosti
– Va – návrhová rychlost obratu
– maximální povolený násobek zatížení
– rozdělení zatížení


5.20 Vrtule, přenos výkonu motoru na tah
(a) Význam úhlu náběhu vrtule, stavitelná vrtule
(b) Zkroucení vrtule
(c) Vliv námrazy


5.21 Vysazení pohonné jednotky
(a) Odpor protáčející se vrtule


5.22 Momenty vznikající chodem vrtule
(a) Kroutící moment
(b) Vliv vychýleného vrtulového proudu
(c) Gyroskopický efekt


5.23 Mechanika letu
(a) Síly působící na letoun
(b) Rovný horizontální let
(c) Přímé rovnoměrné stoupání
(d) Přímé rovnoměrné klesání
(e) Přímý vodorovný klouzavý let
(f) Rovnoměrné zatáčení
– úhel náklonu
– násobek zatížení
– poloměr zatáčky
– úhlová rychlost